تائیدی جواز راننده گی

:متقاضیان تائیدی جواز رانندگی معلومات و رهنمایی ذیل را به دقت مطالعه نموده و مطابق آن اجراآت نمایند

 • .حضور در سفارت نیاز نیست: درخواست کننده نیاز ندارد تا به سفارت در کنبرا مراجعه نماید. تمام اسناد لازم ذریعه آسترالیا پُست به آدرس پُستی سفارت ارسال شود. در بستۀ اسناد، متقاضی باید یک پاکت خالی پستی اکسپرس یا راجستر شده را برای ارسال سند تائید شده و یا رد شده نیز بفرستد
 • .ملاقات: در صورت نیاز از طرف سفارت با متقاضی از طریق تیلیفون یا ایمیل تماس گرفته میشود
 • :اسناد لازم: تمام متقاضیان باید اسناد لازم ذیل را در بسته پُستی خویش شامل نموده و به آدرس پُستی سفارت که در اخیر این صفحه درج است، ارسال نمایند
 •   الف) فورم تائیدی جواز راننده گی: متقاضی باید فورم تائیدی جواز راننده گی را، که در این صفحه قرار دارد، داونلود و به دقت خانه پُری نموده و شامل بسته اسناد سازد
 • ب) ارسال اصل جواز راننده گی: درخواست کننده باید اصل جواز رانندگی عادی یا بین المللی خود را در جمع اسناد به سفارت بفرستد
 •  .ج) سند نتیجه امتحان نظری: متقاضی باید سند نتیجه امتحان نظری (دانش ایمنی رانندگی و یا کاپی جواز آموزشی رانندگی) ایالت محل سکونت خویش را ارسال نماید. آنعده متقاضیان تاییدی جواز رانندگی که حد اقل یکی از این دو سند را نفرستند، جواز رانندگی شان اجرا نمیگردد
 • .د) کاپی تذکره: درخواست کننده کاپی تذکره خویش را ارسال دارد
 • .هـ) کاپی رنگه پاسپورت: کاپی رنگه صفحه پاسپورت (افغانی، آسترالیایی و یا نیوزیلاندی) را نیز در جمع اسناد بفرستد
 • .و) سند تثبیت آدرس: متقاضی باید سند محل سکونت فعلی خویش را ارائه نماید. این سند شامل بل برق و یا بل گاز از سه ماه اخیر میشود
 •   ز) تایید همه اسناد فوق توسط جی پی: اسنادی که در لست بالا  ذکر گردیده است بایست توسط جی پی محل سکونت متقاضی (در آسترالیا و یا زیلاند جدید) تأیید شده و به سفارت ارسال شوند  
 •   ح) پاکت خالی پُستی ایکسپرس یا راجستر شده: متقاضی مکلف است تا یک پاکت خالی پُستی اکسپرس یا راجستر شده را با سایر اسناد ذریعه پُست به آدرس پُستی سفارت ارسال نماید. سفارت با استفاده از آن پاکت پُستی، اسناد را بعد از طی مراحل و صدور به آدرس مشخص متقاضی در آسترالیا ارسال مینماید. متقاضی مکلف است تا شمارۀ  ردیاب (ترکنگ نمبر) پاکت پُستی خالی خود را یادداشت نموده و پُست خویش را از طریق ویبسایت شرکت پُستی تعقیب نمایند. باشنده گان زیلاند جدید اسناد شانرا توسط شرکت های پُستی از سفارت انتقال نمایند 
 • محصول: سفارت برای اجرای این خدمات مبلغ ۱۰۰ دالر آسترالیایی را قبل از شروع تاییدی اسناد اخذ مینماید. اخذ محصول به معنی تاییدی اسناد بوده نمیتواند. هرگاه در جریان طی مراحل تثبیت گردد که جواز رانندگی متقاضی معیاری نیست، فیس اخذ شده قابل اعاده نمیباشد. محصول متذکره فقط با استفاده از ماشین ایفتپاس ذریعه دیبیت کارد/کریدیت کارد از طریق تیلیفون به سفارت پرداخت شده میتواند که با اخذ مبلغ ۵ دالر آسترالیایی (فیس ماشین ایفپاس) انتقال داده میشود. قابل ذکر است که سفارت به هیچ صورت پول نقد را قبول ننموده و از متقاضیان خواهش میشود تا پول نقد را ذریعه پُست به آدرس پُستی سفارت ارسال ننمایند

Embassy of Afghanistan, PO Box 155, Deakin West, ACT 2600, Canberra, Australia :آدرس پُستی سفارت

متقاضیان مقیم در زیلاند جدید: بعد از تکمیل مراحل پروسه فوق، سفارت به متقاضی مقیم در زیلاند جدید تماس تیلیفونی برقرار نموده و از ختم پروسه اطلاع میدهد. متقاضی مکلف است تا با یک شرکت پُستی صحبت نموده و ترتیبات اخذ اسناد خویش را از سفارت افغانستان مقیم کنبرا توسط آن شرکت پُستی تنظیم نماید. شرکت های پُستی میتوانند در روز های کاری از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰(به استثنای روز های جمعه و رخصتی) اسناد را از این سفارت به دست آورند 

فورم تائیدی جواز راننده گی

دانلود